e-Tax and e-Receipt

eTax Thailand .come-Tax Invoice & e-Receipt

เรียกกันง่ายๆ ก็คือ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ต่างกับใบกำกับภาษีและใบรับเงินปกติ เพียงเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงการสร้างลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature)

โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดต้นทุน ในการออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน รวมถึงส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันที และสามารถส่งข้อมูลการซื้อขาย ให้กับกรมสรรพากรได้ตรงตามเวลา e-Tax Invoice and e-Receipt ถือเป็นหนึ่งในโครงการ National e-Payment ที่สำคัญ มีประโยชน์กับประชาชนโดยมาก

View Cerificate ETDA
หนังสือรับรองระบบสารสนเทศ
บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ตรวจสอบโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA ทำให้เราเป็น “ผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” หรือ “Service Provider” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนรับข้อมูลเอกสารภาษี อาทิ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) จากผู้ประกอบการ องค์กรต่างๆ แล้วส่งข้อมูลต่อเข้าระบบของกรมสรรพากรโดยตรง อย่างเป็นทางการ
Service Provider

ประโยชน์ของผู้เป็น Service Provider

เป็นผู้ช่วยในการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความน่าเชื่อถือมีความมั่นคงปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ที่ผู้ประกอบการไม่ต้องการลงทุน หรือพัฒนาระบบงานด้วยตนเอง และเป็นตัวแทนในการนำส่งข้อมูลภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด
Banner Service Provider by ETDA View Service Provider

e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร...?

e-Tax Invoice” หรือ “ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์” คือใบกํากับภาษีที่เปลี่ยนรูปแบบจากที่เคยเป็นกระดาษ ไปเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดต้นทุนและสร้างความน่าเชื่อถือ โดยจะมีหมายเลขใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) และลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) เป็นเครื่องยืนยันตัวตนของผู้ออกใบกำกับภาษี (ผู้ขาย) และรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูล และผู้ประกอบการสามารถจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้าทาง Email ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว กรณีใช้งานระบบ e-Tax Invoice นี้ ทางผู้ประกอบการยังคงออกใบกำกับภาษีเป็นกระดาษได้ หรือสามารถใช้ควบคู่กัน กับวิธีการออกใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษได้เช่นกัน

e-Tax Invoice & e-Receipt มีประโยชน์อย่างไร...?

นอกจากจะช่วยลดเวลาในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของกระดาษแล้ว e-Tax Invoice & e-Receipt ยังช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารที่จะต้องส่งให้ลูกค้า เพราะสามารถส่งผ่านอีเมลได้เลย ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนในการดำเนินงาน และเอกสารนั้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกับใบกำกับภาษีและใบรับเงินในรูปแบบของกระดาษทุกอย่าง

ระบบ e-Tax Invoice & Receipt ไม่เพียงแต่ช่วยลดเวลา ค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการทำธุรกิจแล้ว การทำ e-Tax Invoice & Receipt ยังได้รับการยกเว้นการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง, ยกเว้นการตรวจสอบยืนยันใบกำกับภาษีกับผู้ประกอบการในขั้นตอนแรก และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ส่งข้อมูลมีตัวตนจริง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับคู่ค้าว่ากำลังทำธุรกิจกับบุคคลที่มีตัวตนจริงๆ เนื่องจากต้องมีการลงลายมือชื่อดิจิทัลด้วยตนเอง เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ส่งข้อมูลและยืนยันว่าเอกสารนั้นไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไข

เปรียบขั้นตอนการออก Tax Invoice กับ e-Tax Invoice
ขั้นการออก Tax Invoice แบบทั่วๆ ไป

ขึ้นตอนการทำงานของ e-Tax Invoice


หากเปลี่ยนมาใช้ ใบเสร็จใบกำกับ อิเล็กทรอนิกส์ จะลดค่าใช้จ่าย ในการออกใบเสร็จ และใบกำกับลงจากเดิมที่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา และจ้างคนไปส่งเอกสาร หรือเช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร

การเตรียมความพร้อมในการทำระบบ e-Tax Invoice
การจัดเตรียมด้วยตัวเอง

การเตรียมตัวก่อนเริ่มทำ e-tax Invoice & e-Receipt

1. ทำการขอ CA จากบริษัทที่ได้รับรองจาก กรมสรรพากร
2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บ CA โดยอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัย อุปกรณ์ที่แนะนำ Hardware Security Module (HSM)
3. ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าให้ตรงกับระเบียบที่กรมสรรพากรกำหนดไว้
4. พัฒนาโปรแกรมสำหรับลงลายมือดิจิตอล (Digital Signature)
5. ลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเพื่อขอสิทธิจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt

การจัดเตรียมผ่านทางเรา


จะเห็นได้ว่า... ถ้าจัดเตรียมผ่านทางเรา จะลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายลดลงไปได้มาก ช่วยให้ลูกค้าประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย เป็นอย่างดี